Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876
Net-metering

Mikro sončne elektrarne za lastno rabo (Net-metering)

CELOTNI POSTOPEK IZVEDBE SONČNE ELEKTRARNE ZA  SAMOOSKRBO (DO 11 KWH) OD SOGLASJA DO POSTAVITVE  NA KLJUČ

 1. VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA PRIKLJUČITEV SAMOOSKRBE

Investitor ( ali njegov pooblaščenec ZSES)  pošlje distribucijskemu podjetju izpolnjeno Enotno vlogo za pridobitev soglasja za priključitev (6. člen Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz DO električne energije, Uradni list RS, št. 126/07 (v nadaljevanju: SPDO)), v katerem navede, za katerim merilnim mestom odjema želi priključiti proizvodni vir kot samooskrbo (če MM za odjem že obstaja).

Priloge:

 • IDZ elektrarne (ali enopolna shema od priključnega mesta na DO do točke vključitve samooskrbe na interno omrežje; zaščita na ločilnem mestu; vrsta, število in moč razsmernikov in panelov).
 • pooblastilo lastnika objekta / parcele, kjer bo elektrarna nameščena, v kolikor vlagatelj ni ista oseba kot je lastnik objekta / parcele
 1. IZDAJA SOGLASJA IN IZDELAVA PONUDBE ZA IZVEDBO NA KLJUČ

Sistemski operater distribucijskega omrežja (SODO) izda soglasje za priključitev, če so za to dane elektroenergetske in tehnične možnosti (SPDO, SONDO). Predpiše tehnične pogoje, ki morajo biti izpolnjeni, da bo mogoča priključitev proizvodnega vira kot samooskrba objekta. Na podlagi tehničnih pogojev vam izdelamo konkretno ponudbo za izdelavo vaše sončne elektrarne.

 1. VLOGA ZA SKLENITEV POGODBE O PRIKLJUČITVI (OVE)

Proizvajalec oz njegov pooblaščenec  mora pred izvedbo priključka z distribucijskim podjetjem skleniti Pogodbo o priključitvi, s katero se urejajo medsebojna razmerja, povezana s priključitvijo elektrarne na distribucijsko omrežje, finančni stroški, povezani s priključitvijo na omrežje in druga medsebojna razmerja, ki zadevajo priključek in priključitev.  Vloga se odda na pristojno Elektro službo za lokacijo kjer se namerava postavit elektrarna.

 1. VLOGA ZA IZDAJO POGODBE O SAMOOSKRBI

Vloga za izdajo Pogodbe o samooskrbi, ki jo sklenemo  z izbranim dobaviteljem električne energije ;  v kolikor nimate pogodbene vezave z obstoječim dobaviteljem, lahko sklenemo pogodbo s katerim od spodaj naštetim. Zadruga v osnovi sklepa pogodbe z GEN-I v kolikor  stranka ne želi drugače.

Seznam ostalih dobaviteljev električne energije

 

 1. IZVEDBA IN NADZOR POSTAVITVE SONČNE ELEKTRARNE

Nadzor nad izdelavo priključka investitor najmanj 8 dni pred pričetkom del pisno ali ustno sporoči na OE SDO, Služba za distribucijsko operativo (na posameznem nadzorništvu).

MONTAŽA

Izkušeni monterji vam postavijo elektrarno do 11 kWh v roku 1-2 dni, odvisno od lokacije namestitve ( streha na stanovanjski zgradbi ali gre za enostavni objekt kot je nadstrešek, kozolec,…). Nosilno konstrukcijo sestavljajo profili iz aluminijevih legur, s pritrdilnim priborom za fotonapetostne module in utorom za kabelske povezave med moduli ter elementi za pritrditev konstrukcije na streho. Konstrukcija se pritrdi na nosilno konstrukcijo strehe, tako, da kritina ni nosilni element konstrukcije.

PV MODULI

Uporabljamo izključno PV module priznanih svetovnih proizvajalcev, kateri dajejo minimalno 10 let garancije na svoje izdelke. Eden izmed takšnih je kanadski CANADIAN SOLAR.

canadian-solar-logo
RAZSMERNIK IN OPTIMIZATORJI

Vgrajujemo razsmernike in optimizatorje od izraelskega proizvajalca Solar Edge. Sistemi z verižnimi razsmerniki predstavljajo moderen pristop h gradnji sončnih elektrarn. Vsako polje modulov je priključeno na svoj verižni razsmernik moči nekaj kW. Tako je za vsako polje poskrbljeno, da ta skupina deluje najbolj optimalno. Na ta način so izgube zaradi odstopanj posameznih modulov minimalne.

solaredgeinvertersolaredgeoptimizer

 

MERILNI IN NADZORNI SISTEM

Omogoča merjenje vseh potrebnih veličin, z možnostjo izpisa le te teh v obliki grafov in tabel. Programska oprema merilnega sistema omogoča dostop do vse statistike in vseh trenutnih parametrov razsmernikov za opazovanje, primerjavo in nadzor.

Oglejte si video

 

 1. PREVZEM IN PRIKLOP ELEKTRARNE

Pred prevzemom in priklopom MM samooskrbe mora proizvajalec ali investitor predložiti dokumente v pristojno nadzorništvo z naslednjimi dokumenti

 • Veljavno SZP in veljavno PoP (obojestransko podpisana in plačani stroški);

naprave za samooskrbo in da je naprava za samooskrbo skladna z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in Pravilnikom o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz OVE (izjava v prilogi)

 • Izjavo proizvajalca proizvodne naprave za samooskrbo, da so zaščite v proizvodni napravi nastavljene skladno s standardom SIST EN 50438,
 • Navodila za uporabo naprave za samooskrbo v slovenskem jeziku,
 • Pogodbo o samooskrbi za obstoječe (ali novo) merilno mesto sklenjeno z dobaviteljem,
 • Vlogo za priključitev in uporabo sistema (v primeru prve priključitve merilnega mesta za odjem predložiti vse navedene priloge)

V pristojnem nadzorništvu se opravi še vpis o izvedenem nadzoru priključka, ki ga morata podpisati odgovorna oseba za izvedbo nadzora nad izgradnjo priključka in lastnik SZP. Referent na pristojnem nadzorništvu po prejetju vseh potrebnih dokumentov s strani investitorja obvesti Pooblaščeno osebo za prevzem in priklop proizvajalcev na OE SU, SMEE, ki se z investitorjem oz. lastnikom SZP dogovori za točen termin prevzema in priklopa MM. V ta namen mora investitor oz. lastnik SZP na Vlogi za priključitev obvezno navesti kontaktne podatke, na katere bo dosegljiv.

 1. SUBVENCIJA EKO SKLADA

Do petine stroškov nakupa in montaže samooskrbne sončne elektrarne vam lahko krije EKO sklad.

Preverite kako do subvencije ali nas pokličite in vam bomo uredili celoten postopek!

Preberite več

KONTAKTNI OBRAZEC ZA INFORMATIVNO PONUDBO POSTAVITVE SAMOOSKRBE NA KLJUČ

Vaše ime in priimek(obvezno)

Telefonska številka kontaktne osebe (obvezno)

Vaša e-pošta (obvezno)

Naslov nepremičnine za katero se oddaja vloga

Številka katastrske občine

Parcelna številka (iz ZK izpiska)

Letna poraba električne energije za preteklo leto (kWh)

Opombe

Vpišite rešitev v polje in pritisnite pošlji

Nazaj
PRISTOPNA IZJAVA