Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876

Občni zbor

Je najvišji organ zadruge. Občni zbor odloča o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo delovanje zadruge.

Predsednik zadruge

Izvoli ga občni zbor. Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo ter je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja, če ta pooblastila niso prenesena na direktorja zadruge. Hkrati je tudi predsednik upravnega odbora. Mandat predsednika zadruge je štiri leta.

Upravni odbor

Upravni odbor je kolektivni organ upravljanja zadruge. Sestavljen je iz petih članov (predsednika, podpredsednika in 3 članov upravnega odbora). Mandat upravnega odbora je štiri leta.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je nadzorni organ zadruge, ki nadzira njeno poslovanje. Šteje 3 člane (predsednik in 2 člana nadzornega odbora). Mandat nadzornega odbora je štiri leta.

Direktor

Direktor vodi poslovanje zadruge v okviru pooblastil, ki jih določajo zadružna pravila in v skladu z zakoni ter drugimi veljavnimi predpisi. Direktor sledi poslovnemu načrtu razvoja zadruge, ki ga je pri svoji kandidaturi za direktorja predložil upravnemu odboru. Upravni odbor ga imenuje za dobo štirih let

PRISTOPNA IZJAVA