Pokličite nas: +386 040 299 388
Pokličite nas: +386 (2) 7878876


Zadruga sončnih elektrarn Slovenije z.o.o.,
Slomškova ulica 4
2250 Ptuj
Slovenija

Skrajšana firma se glasi:ZSES
Organizacijska oblika:zadruga z omejeno odgovornostjo
Matična številka:6618413000
Davčna številka:SI67355633
Šifra dejavnosti:K 43.210
Najpomembnejša dejavnost:Inštalacija električnih napeljav in naprav
Predsednik zadruge:Dušan Gvozdič
Predsednik upravnega odbora:Dušan Gvozdič
Predsednik nadzornega odbora:Branko Čeh
Direktorica:Edita Pučko
TRR pri DBS d.d.:SI56 1910 0001 1257 292
Telefon:02/ 78 78 876
Telefaks:02/ 78 78 878
E-pošta:info@zses.si
Spletna stran:www.zses.si

Osnovna zadružna načela, ki so na prvi pogled izrazito vrednostno oziroma normativno naravnana, imajo tudi ekonomski pomen:

 • načelo prostovoljnosti glede pristopa in izstopa,
 • načelo gospodarske solidarnosti, ki zajema samopomoč (vplačilo članskega deleža),
 • načelo solidarne demokracije: vsak član ima enakopravni glas ne glede na število vplačanih deležev, svojo gospodarsko moč ali obseg poslovanja preko zadruge,
 • načelo pokritja stroškov: glavni cilj zadruge ni dobiček, temveč ustvarjanje možnosti, da bi člani s svojimi gospodarskimi dejavnostmi dosegali večji gospodarski učinek,
 • načelo istovetnosti: ustanovitelji oziroma člani zadruge so hkrati tudi njeni poslovni partnerji,
 • načelo izobraževanja, usposabljanja in obveščanja ter
 • načelo skrbi za skupnost.

Zadruga je izrazito gospodarska organizacija in mora kot taka poslovati po ekonomskem načelu racionalnosti. Omogoča in olajšuje vključevanje različnih gospodarskih subjektov v tržno gospodarstvo. Gospodarski učinek, ki ga zadruga omogoča svojim članom, je rezultat večih dejavnikov:

 • Najprej gre za učinek, ki ga prinese večja kapitalska moč gospodarske organizacije. Z združitvijo kapitalskih vložkov članov in zagotovitvijo jamstva se poveča plačilna sposobnost zadruge.
 • Zadruga lahko na trgu nastopa kot grosist, s čimer doseže relativno manjše stroške in tako lahko uveljavi količinske popuste pri nabavi sredstev ali višje cene pri prodaji proizvodene električne energije svojih članov.
 • Dodatni ekonomski učinek prinese tudi podaljšanje življenjskega cikla proizvodnih naprav.
 • Med člani, ki so do sedaj posamično nastopali na trgu, je obstajala določena konkurenčnost, ki so jo poslovno izkoriščala posredniška podjetja. S povezavo članov v zadrugo notranja konkurenčnost med člani odpade.
 • Premoženje, s katerim posluje zadruga, je zadružna lastnina in je namenjena le poslovanju zadruge, poslovanje pa je osredotočeno na dolgi rok.
 • Nedeljivi zadružni kapital oziroma premoženje zadruge predstavlja in zagotavlja, da se bo zadružno podjetje ohranilo tudi za vnaprejšne generacije zadružnikov.
Občni zborJe najvišji organ zadruge. Občni zbor odloča o vseh pomembnih vprašanjih, ki zadevajo delovanje zadruge.
Predsednik zadrugeIzvoli ga občni zbor. Predsednik zadruge predstavlja in zastopa zadrugo ter je odgovoren za zakonitost njenega poslovanja, če ta pooblastila niso prenesena na direktorja zadruge. Hkrati je tudi predsednik upravnega odbora. Mandat predsednika zadruge je štiri leta.
Upravni odborUpravni odbor je kolektivni organ upravljanja zadruge. Sestavljen je iz petih članov (predsednika, podpredsednika in 3 članov upravnega odbora). Mandat upravnega odbora je štiri leta.
Nadzorni odborNadzorni odbor je nadzorni organ zadruge, ki nadzira njeno poslovanje. Šteje 3 člane (predsednik in 2 člana nadzornega odbora). Mandat nadzornega odbora je štiri leta.
DirektorDirektor vodi poslovanje zadruge v okviru pooblastil, ki jih določajo Zadružna pravila in v skladu z zakoni ter drugimi veljavnimi predpisi. Direktor sledi poslovnemu načrtu razvoja zadruge, ki ga je pri svoji kandidaturi za direktorja predložil upravnemu odboru. Upravni odbor ga imenuje za dobo štirih let.
Ime in priimekFunkcijaKontakt
Dušan GvozdičPredsednik zadruge in upravnega odboradusan.gvozdic@zses.si
Simon FrumenPodpredsednik upravnega odbora
Vitomir BaumanČlan upravnega odbora
Rudolf ZemljičČlan upravnega odbora
Jožef ČrešnarČlan upravnega odbora
Branko ČehPredsednik nadzornega odbora
Roman BelšakPodpredsednik nadzornega odbora
Jože FlajšmanČlan nadzornega odbora
Edita PučkoDirektorica zadrugeedita.pucko@zses.si

Zadruga javno poziva vse zainteresirane pravne in fizične osebe s področja fotovoltaike (projektante, dobavitelje opreme, banke, zavarovalnice, finančne ustanove, izvajalce gradbenih storitev, itd.), da ponudijo oblike medsebojnega sodelovanja v cilju kakovostnega izvajanja dejavnosti zadruge. Namen partnerskega sodelovanja je v tem, da stranki s koordiniranim delovanjem dosegata učinke, ki presegajo učinke, ki bi jih vsaka stranka dosegla v primeru, če bi aktivnosti, ki jih izvaja v svojem imenu in za svoj račun, izvajala sama in nekoordinirano.

Zadruga in izbrani partner oz. partnerji pred podpisom pogodbe o medsebojnem sodelovanju izdelata poslovni načrt ter finančni načrt. V poslovnem načrtu so opredeljene aktivnosti, ki jih izvaja partner in aktivnosti, ki jih izvaja zadruga. V finančnem načrtu so posamezne aktivnosti finančno ovrednotene.

Postanite naš partner: 
Pišite nam

Zadruga objavlja poziv zainteresiranim fizičnim osebam s področja fotovoltaike (monterji, električarji, programerji, serviserji, itd.), ki bi lahko ponudile zadrugi svoje znanje in delovne izkušnje ter z njo podpisale pogodbo o zaposlitvi, vse pa v cilju realizacije postavljenih ciljev zadruge.

Postanite naš sodelavec:
Pišite nam

Za vse člane zadruge izvajamo obveščanje o morebitnih zakonskih novostih, ki se nanašajo na delovanje sončnih elektrarn.

Zakon o zadrugah

Temeljne značilnosti zadruge po Zakonu o zadrugah

PRISTOPNA IZJAVA